Struktur Organisasi


IMG-20160625-WA0009

 

STRUKTUR PROGRAM PASCASARJANA UMSURABAYA

 

DIREKTUR :

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag

SEKRETARIS :

Dr. M. Arfan Mu’ammar, M.Pd.I

Kaprodi Pendidikan Islam :

Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M.Ag

SekProdi Pendidikan Islam :

M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :

Dr. Ali Nuke Affandy, M.Si

SekProdi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :

Ngatmain, M.Pd

Kaprodi Hukum Ekonomi Shari’ah

Dr. M. Na’im, M.Ag.

SekProdi Hukum Ekonomi Shari’ah

Dian Berkah, M.H.I

 

Staff Pascasarjana

Nuh Musthofa, M.H.E.S

Umi Rahmawati, S.Pd

Irham R. Saputra, S.Kom

Dibaca : 0 pengunjung.